Opdracht

Onder het begrip portfolio verstaan we een map of een dossier, waarin de deelnemer ‘bewijsstukken’ bewaart die aangeven waar men staat in de ontwikkeling van zijn of haar competenties als ervaringswerker. Een portfolio is dus een doelgerichte, aangelegde verzameling, die de moeite, de vooruitgang en de verwezenlijkingen van de deelnemer kunnen aantonen. Hierbij tracht de deelnemer uitdrukking te geven aan zijn/haar persoonlijke groei en ook aan de verwerking van het groeiproces. Het grote nut van portfolio’s is dat de deelnemer ertoe aangezet wordt om te reflecteren op zijn werk, functioneren, activiteiten, keuzes en doelen.

Elementen

 • Motivering voor het volgen van de opleiding.
 • Overzicht studies en werkloopbaan.
 • Tijdlijn ingrijpende gebeurtenissen.
 • Wel/niet traumatische GGZ-ervaringen.
 • Beleving lesdagen, effect op gevoelens, gedachten en gedrag.
 • Meest relevante inzichten.
 • Link met persoonlijke leven.
 • Link met toekomstig ervaringswerker.
 • Bijdrage van opdrachten/docenten/deelnemers aan proces.
 • Lering en zelfkennis over eigenheid.
 • Impact eigenheid op functioneren als ervaringswerker.
 • Sterke persoonlijkheidskenmerken.
 • Exploratie nieuwe sterktes.
 • Aandachtspunten, valkuilen en hantering.
 • Kwetsbaarheden en hantering.
 • Groei en/of talentontwikkeling.
 • Aspiraties na het doorlopen van het basistraject.

Vingerwijzing

De opdracht stelt zeer duidelijk dat de focus ligt op het persoonlijke leer- en/of groeiproces, dit is een organische oefening met tussentijdse conclusies die later in het proces nog herzien kunnen worden. Voor de lezer acht ik deze zinsnede niet onbelangrijk, hij/zij kan vanuit de eigen beleving immers bekrachtigd worden in overtuigingen die ik elders in m’n betoog misschien nog heel anders voorstel. Dit betekent dat er mogelijks ook heel wat verwarring, conflict, twijfel en/of weerstand kan ontstaan, des levens quasi onvermijdelijk. Hoe dan ook, ter facilitering van m’n reflecties heb ik gekozen om m’n notulen per lesdag te verwerken in een excel-bestand, dit laat toe om te filteren over de modules heen. Uit discretie kan ik deze lijst niet delen, ik beperk me daarom tot een indicatief ‘snapshot’.

Flashback

Niet onbelangrijk, elke cursist heeft voorafgaand aan het basistraject al een heel pad bewandeld, dit wil echter niet zeggen dat iedereen dezelfde taal spreekt en/of het altijd roerend eens is over bepaalde onderwerpen. Om dezelfde reden is een portfolio een strikt persoonlijk document met als optie dat anderen er ook wat aan kunnen hebben, geen garantie. Het bewandelde levenspad bepaalt in grote mate ook de inhoud, dit betekent dat ik reflecties vaak schrijf in de vorm van ‘creatieve flashbacks’. Anders gezegd, de cursus was voor mezelf als ware een spervuur aan triggers die, soms pijnlijk, herinnerden aan een proces dat ik eerder doorlopen heb. Kortom, in dit werkdocument spreek ik voor eigen rekening, diepgang, mening en beleving.