Aspiraties

Met dit vanuit ervaringskennis ontvouwen initiatief trachten we open dialoog te faciliteren in de hoop een steentje te kunnen bijdragen tot het veelomvattende idee van een fluweelzachte paradigmashift, wat banaal en vanzelfsprekend lijkt. Dit is in het verleden al veel vaker een misvatting gebleken, we kiezen er dan ook voor om in eerste instantie een zo breed mogelijk raamwerk te schetsen, een dialectiek van bos en bomen waarin verbindende communicatie kan gedijen. Het centrale thema is het veelomvattende 3D-4D-5D-complex, wees welkom.

Informatie

Generaliserend, als navigerend zelf is het onmogelijk om alles te bevatten, het aanbod aan informatie en de overvloed aan niches dermate overweldigend dat we slechts beperkt kunnen zijn in onze kennis daarover. Op generlei manier zijn we expert in wat dan ook, we zijn er echter wel van overtuigd dat het ons als mensheid niet ontbreekt aan verzamelde kennis. Om kort te zijn, open dialoog beschouwen we als een proces van bewustwording, van leren, denken, voelen en begrijpen, van vuile sokken tot astrofysica, grenzeloos het referentiekader.

Inzicht

Met het Elaboration Likelihood Model gekaderd binnen Spiral Dynamics hopen we meer inzicht te kunnen realiseren in wat open dialoog nu precies betekent. Dit model (rechts) binnen de verschillende perceptiesferen (links) leest voor zich, wat het geheel al snel tot een kluwen maakt waarin we met vallen en opstaan onze weg trachten te vinden. Binnen die optiek trachten we berichten steeds te kaderen binnen de bredere context zoals aangeboden, naar ieders eigenheid, naar ieders interesse en groeisnelheid, aandacht, motivatie, vermogen en tijdsgeest, naar meer verbinding en harmonie.

Sleutel

Met het 3D-4D-5D-complex indachtig vinden we in het bijzonder een sleutel in biflatie die we als onveranderlijk veranderlijk centraal stellen, onpersoonlijk van signature en vrij van ideologie. Als een evidentie, biflatie geldt als bronkennis waarin inflatie en deflatie besloten liggen, van toepassing binnen geldgedreven contexten op basis van aspiraties, consensus en besluiten. Deze sleutel is echter non-lineair, het is de kiem van waaruit elke actuele situatie op deze of gene manier kan belicht worden, tijdloos beschikbaar en toepasbaar. Of volkser, en daarom ook veel dichter bij huis dan we zouden vermoeden, het zit tussen onze twee oren.

Ervaring

Niet onbelangrijk, theorieën hebben vaak de neiging groei- en/of herstelprocessen accuraat en transparant te beschrijven op zo’n manier dat de illusie kan ontstaan dat het ook makkelijk zou zijn om ze te doorlopen. Ervaring heeft echter geleerd dat dit veel vaker niet het geval is, de getuigenissen legio met niet zelden ambivalentie tot gevolg. We menen hiermee in alle integriteit voldoende te hebben geïnformeerd over de reden en setup van dit initiatief, en verwelkomen graag al wie zich kan vinden in het idee van een fluweelzachte paradigmashift.